Varför automatiserad processkartläggning är bättre än manuell

Fördelar med automatisk processkartläggning gentemot manuell processkartläggning

Publicerat 2 March 2020

Håll tillförlitligheten hög allt eftersom era processer växer mer komplexa och agila.
När man skapar en manuell processkarta så läggs alla steg och processvägar till av personer som har erfarenhet inom området. Typiskt så hamnar man i diskussioner om vilken frekvens ett specifikt processteg har, om de ska inkluderas i huvudprocessen, hanteras som outliers eller inte vara med alls.

Med en automatiserad processkarta så skapas alla aktiviteter och processvägar automatiskt enligt den transaktionsdata som finns tillgänglig. Komplexitet är inget problem eftersom varje individuellt transaktions-id hanteras separat, och noggrannheten överensstämmer precis med den datanoggrannhet som finns i systemet. Förutom möjligheten att kunna följa alltmer komplexa processvägar så kan man med en automatisk processkartläggning välja att se hur processen ser ut för en viss tidsperiod, region, kund eller annan gruppering som är relevant och få ut affärsnyttiga mätvärden kopplat till varje processväg och aktivitet.

Extra mätpunkter skapar bättre insikter

Med automatisk processkartläggning får man tillgång till alla sina datapunkter som är kopplade till specifika aktiviteter. Att titta på en process från en överblicksnivå har alltid ett värde då man får en uppfattning om komplexiteten i sin affärsprocess, men det riktiga värdet kommer man åt först då man djupdyker ner runt specifika områden i sin process. Genom att kunna koppla ihop kostnad, ledtid eller processtid för varje aktivitet gör att processen går att sätta i relation till affärsnytta. Om man är ute efter att sänka kostnader, ledtider eller stänga ner icke värdeskapande processteg så är det extremt värdefullt att visuellt kunna identifiera vilka vägar allt värde i er process tar. 

Visualisera din process för att hitta de viktigaste förbättringsmöjligheterna

Datapunkter bidrar med stort värde i sig själva, men genom att använda färgsättning och tjocklek på processvägar som är utanför ett referensvärde kan man spara mycket tid för att identifiera problematiska eller högpresterande områden. Genom att snabbt kunna visuellt se var någonstans fokus behöver läggas för processförbättringar så undviker man att slösa tid på att undersöka redan optimerade områden. 

Tänk på att när ni sätter upp er automatiserade processkarta så bör ni inte bara identifiera områden med problem utan även områden som fungerar exceptionellt bra. Det enklaste sättet att förbättra sin process är att hitta var någonstans man redan presterar bra och sedan göra mer av det!

Om ni är intresserade av att prata om hur automatiserad processkartläggning kan hjälpa er, eller har frågor kring området, kontakta oss på ProcessMapping@Mindcamp.se