Dataskyddspolicy

Mindcamp AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att upprätthålla kontakten med ditt företag, för att kunna utföra våra tjänster och för att kunna marknadsföra oss till er. De kategorier av personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, kontaktuppgifter, yrkestitel.

Laglig grund för de behandlingar vi utför är avtalsförpliktelse och berättigat intresse. Vårt berättigade intresse består i vårt intresse av att kunna marknadsföra våra tjänster till ditt företag.

Personuppgifter om arbetssökande kan komma att behandlas med stöd av de rättsliga grunderna att fullgöra avtal eller berättigat intresse. Uppgifter kan innefatta namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-postadress.

Dina uppgifter kommer att lagras sex månader efter vår senaste kontakt med dig. Ibland samarbetar vi med andra aktörer i behandlingen av dina personuppgifter och i dessa situationer tar vi fullt ansvar för att tillgängliggörandet av dina uppgifter upprätthåller respekten för din integritet och följer gällande regler. Exempel på när dina personuppgifter hanteras av personuppgiftsbiträden till oss är administration vid utförandet av våra tjänster och vid fakturering.

Personuppgifter om arbetssökande bevaras inte längre än sex månader efter det att ansökan inkom till Mindcamp om inte den sökande har samtyckt till att uppgifterna ska bevaras under en längre tid.

Bokföringslagen och andra lagar kan kräva längre lagringstider. Dessa lagar gäller framför dataskyddslagstiftningen.

Du har rätt att, i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, när som helst begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade, att begära radering av dina personuppgifter eller begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, utöva din rätt till dataportabilitet och invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Om behandling baseras på samtycke har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Mindcamp AB

gdpr@mindcamp.se