Terms of Service och Privacy Policy

Allmänna bestämmelser

Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas vid leverans av Produkter och tillhörande tjänster. Tjänsterna kan innefatta utbildning, installation och annan tjänst i anslutning till leverans av Produkter. 

Definitioner
Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen
föranleder annat ska följande ord och begrepp anses
ha den innebörd som anges nedan:
Avtalet
Av parterna träffat avtal med bilagor.
Avtalad specifikation
Med Avtalad specifikation menas de krav som framgår
av punkt 1.
Kontraktsumman
Med Kontraktssumman menas i dessa allmänna bestämmelser
avtalat pris för Produkter och tjänster exklusive mervärdeskatt.
Ska årliga avgifter erläggas för nyttjanderätten
av Programprodukt, ingår i Kontraktssumman en avgift för
ett år.
Leveransen
De Produkter inklusive dokumentation och tjänster som
ska levereras enligt Avtalet.
Produkt/er
De maskinprodukter, nätverkskomponenter eller annan
utrustning och Programprodukter som leverantören ska
leverera enligt Avtalet.
Programprodukter
De standardprogramprodukter som leverantören ska
leverera enligt Avtalet.
Skriftligen
När uttrycket ”skriftligen” eller ”skriftliga” används i
dessa bestämmelser avses en handling underskriven av
båda parter eller brev, elektronisk post eller andra former
som parterna har kommit överens om.
1. Avtalad specifikation
Med Avtalad specifikation menas överenskommen
omfattning av Leveransen samt funktionella och andra krav
enligt nedan:
a) De krav på Leveransen, som parterna särskilt har
överenskommit att Leveransen ska möta.
b) Vid tidpunkten för Avtalets träffande av leverantören
eller för dennes räkning utgivna eller i marknadsföringen
använda produktbeskrivningar över i Leveransen ingående
Produkter och tjänster.
c) Allmänt tillämpade normer för motsvarande leveranser.
Vid motstridigheter mellan a), b) och c) gäller de sinsemellan
i angiven ordning.
2. Dokumentation
I Leveransen ingår erforderlig användardokumentation för
Produkter i form av handböcker eller andra anvisningar.
Användardokumentationen ska vara avfattad på svensk eller
engelska

3. Förberedelse och installation
3.1 Kunden ska utföra överenskomna och andra enligt
leverantörens anvisningar erforderliga förberedelser för
installationen. Anvisningar ska lämnas i god tid.
3.2 Parterna ska lämna varandra information om gjorda
förberedelser och annat av betydelse för installationen.
3.3 Leverantören installerar i överenskomna lokaler och i
enlighet med allmänt gällande svenska föreskrifter.
3.4 Första installationsdag är den dag då leverantören ska
äga tillträde till överenskomna lokaler och utrustning,
så att installationen kan vara slutförd vid leveranskontrollperiodens
början.


4. Leveransdagar och leveranskontroll
4.1 Avtalad leveransdag är den dag då Leveransen ska uppfylla
Avtalad specifikation. Detta ska ha kunnat kontrolleras av
kunden under en leveranskontrollperiod omfattande, om
annat inte överenskommits, sju arbetsdagar före avtalad
leveransdag. Är installationen försenad, räknas i stället leveranskontrollperioden
från färdig installation. Om parterna
överenskommit om detta sker leveranskontroll enligt
leveranskontrollbilaga. Kunden ska godkänna Leveransen
då den uppfyller Avtalad specifikation.
4.2 Effektiv leveransdag är den dag
a) Leveransen godkänts av kunden, eller
b) leveranskontrollperioden upphör, utan att kunden gjort
befogad skriftlig anmärkning mot Leveransen, eller
c) Leveransen uppfyller Avtalad specifikation efter det att
leverantören avhjälpt av kunden under leveranskontrollen
skriftligen gjorda befogade anmärkningar mot Leveransen.
Utbildning och assistans som ska utföras efter Leveransen i
övrigt påverkar inte fastställandet av effektiv leveransdag.
4.3 Avvikelse från Avtalad specifikation som är utan betydelse
för Leveransens avsedda användning och som inte innebär
olägenhet för kunden ska inte påverka fastställandet av
effektiv leveransdag. Leveransen ska trots sådan avvikelse
anses uppfylla Avtalad specifikation.
4.4 Under leveranskontrollperioden får kunden på egen risk
använda Leveransen för avsett ändamål. Om kunden
därefter utan att effektiv leveransdag har inträtt, använder
Leveransen eller del av denna i sin verksamhet utan
leverantörens skriftliga medgivande, inträder effektiv
leveransdag för den del av Leveransen som använts.
4.5 Uppfyller Leveransen inte Avtalad specifikation vid
leveranskontrollen och beror det inte på kunden eller något
förhållande på kundens sida ska leverantören avhjälpa detta
utan oskäligt uppehåll. Om leverantören inte kan uppfylla
Avtalad specifikation genom avhjälpande, ska leverantören
föreslå andra åtgärder inklusive byte mot andra motsvarande
produkter. Kunden ska därvid acceptera av leverantören
föreslagna åtgärder om Leveransen därigenom uppfyller
Avtalad specifikation och åtgärderna inte innebär olägenhet
för kunden. Efter avhjälpandet ska ny leveranskontroll göras
för fastställande av effektiv leveransdag.
4.6 Leverantörens ansvar efter effektiv leveransdag för avvikelser från Avtalad specifikation behandlas i punkt 12.
4.7 I det fall kunden ska avhämta produkterna eller själv svara för installationen av dessa gäller de särskilda bestämmelserna i punkt 19 i stället för ovanstående bestämmelser i denna punkt 4. 4.8 Leverantören är ansvarig för att ombesörja och bekosta transporten fram till kundens angivna adress i Sverige.

5. Leveransförsening
5.1 Leveransförsening föreligger när effektiv leveransdag
inträffar efter avtalad leveransdag.
5.2 Om leveransförseningen beror på leverantören eller något
förhållande på leverantörens sida, har kunden rätt att
erhålla vite. Vite ska dock inte utgå för tid som leverantören
utan olägenhet för kunden ställer andra produkter till
kundens förfogande. Dessa produkter ska uppfylla Avtalad
specifikation.
5.3 Vite ska utgå med 0,5 % av hela Kontraktssumman per
påbörjad förseningsvecka. Vitet ska dock utgå med sammanlagt
högst 10 % av hela Kontraktssumman. Har
effektiv leveransdag inträtt enligt punkt 4.4 minskas
Kontraktssumman med avtalat pris/årsavgift för de Produkter
för vilka effektiv leveransdag inträtt.
5.4 Om leveransförsening beroende på leverantören eller något
förhållande på leverantörens sida pågår mer än 90 dagar får
kunden genom skriftligt meddelande enligt punkt 21 till
leverantören häva Avtalet i sin helhet. Häver kunden Avtalet
har kunden även rätt till skadestånd.
5.5 Om leveransförsening beror på kunden eller något
förhållande på kundens sida, får leverantören flytta fram
installationsdagen och avtalad leveransdag till en med
hänsyn till omständigheterna motiverad tidpunkt. Kunden
ska därvid ersätta leverantören dels för dennes direkta
förluster till följd av sådan försening dels med ränta på
kontraktssumman efter en räntesats motsvarande vid var
tid gällande referensränta med tillägg av 8 procentenheter
för tiden från den ursprungliga avtalade leveransdagen till
och med den nya. Om sådan leveransförsening pågår mer
än sammanlagt 90 dagar får leverantören genom skriftligt
meddelande enligt
punkt 21 till kunden häva Avtalet i sin
helhet.
5.6 Finner part att försening kommer att inträffa eller framstår
försening som sannolik, ska detta utan uppskov skriftligen
meddelas motparten. Därvid ska anges orsaken till förseningen
samt såvitt möjligt den tidpunkt då leverans eller
mottagande beräknas kunna ske. Underlåter part att inom
skälig tid lämna sådant meddelande, har motparten rätt
till ersättning för den skada som kunde ha undvikits om
meddelandet lämnats i tid.
6. Risken för Leveransen
Risken för Leveransen övergår på kunden vid effektiv
leveransdag.
7. Pris, betalning
7.1 I avtalshandlingarna förekommande priser och avgifter är
exklusive mervärdeskatt och andra efter Avtalets träffande
fastställda tillkommande skatter. Priserna är fasta och
angivna i svenska kronor, om annat inte anges.
7.2 Betalning ska erläggas inom 30 dagar efter den dag
som infaller senast av fakturans utställande och effektiv
leveransdag.
8. Dröjsmål med betalning
8.1 Betalar kunden inte i rätt tid har leverantören rätt till dröjsmålsränta
och annan ersättning enligt lag samt i förekommande
fall innehålla leverans eller del därav.

8.2 Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter
det att leverantören anmodat kunden att betala förfallet
belopp, får leverantören genom skriftligt meddelande
enligt punkt 21 till kunden häva Avtalet i sin helhet. Häver
leverantören Avtalet har leverantören rätt till ersättning för
utfört arbete samt till skadestånd.
8.3 Med dröjsmål med betalning avses även dröjsmål med
att ställa remburs, bankgaranti eller annan säkerhet samt
att vidta de andra avtalade åtgärder som behövs för att
möjliggöra betalning.
9. Ägarförbehåll för maskinprodukt
9.1 Maskinprodukterna förblir leverantörens egendom till dess
de till fullo betalats.
9.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig
kunden att väl vårda maskinprodukterna och att inte utan
leverantörens skriftliga medgivande vidtaga ändringar i
dessa.
10. Nyttjande av Programprodukter
10.1 Leverantören upplåter till kunden rätt att nyttja de i Avtalet
specificerade Programprodukterna på de villkor som anges i
Avtalet.
10.2 Har i Avtalet hänvisats till tredje mans särskilda bestämmelser
för vissa Programprodukter, ska dessa gälla vad
avser nyttjande av Programprodukterna före vad som anges
nedan. Om det i Leveransen ingår open-source programvara,
gäller istället för vad som anges i punkt 10, vad som anges
i licensvillkoren för open-source programvaran beträffande
nyttjandet. Leverantören ska ange i Avtalet eller på annat
sätt om open-source programvara ingår i Leveransen.
Leverantören ska vara behjälplig med att ta fram licensvillkoren
för open-source programvara, som ingår i Leveransen.
10.3 Kundens nyttjanderätt till Programprodukterna är, om annat
inte överenskommits, för obestämd tid till dess den skriftligen
sägs upp av kunden med 3 månaders uppsägningstid.
Uppsägning får dock inte ske förrän hela engångsavgiften/
initiala avgiften har betalats. Vid uppsägning har kunden
inte rätt till återbetalning av erlagd avgift. Om nyttjanderätt
avtalats för viss tid ska Avtalet sägas upp senast 3 månader
före utgången av angiven avtalstid. Avtalet förlängs i annat
fall för angiven förlängningsperiod eller för obestämd
tid. Åsidosätter kunden väsentligen sina skyldigheter vid
nyttjande av Programprodukter får leverantören genom
skriftligt meddelande till kunden säga upp nyttjanderätten
till omedelbart upphörande.
10.4 Kunden får inte kopiera Programprodukt eller programdokumentation
utom i vad avser kopiering av Programprodukt
för den medgivna användningen eller för reserveller
säkerhetsändamål, där så är möjligt.
Kunden har inte rätt att utan leverantörens medgivande
ändra Programprodukt. Kunden har dock rätt att efter
utgången av i punkt 12 angiven ansvarstid göra anpassning i
Programprodukt.
10.5 Kunden får inte låna ut eller hyra ut Programprodukterna
eller vidareöverlåta sin nyttjanderätt utan leverantörens
godkännande.
11. Underhåll
Leverantören garanterar tillgång till underhåll och reservdelar
av maskinprodukter under 3 år samt underhåll av levererade
Programprodukter under 2 år från effektiv leveransdag. Leverantörens
underhåll utförs till leverantörens vid varje tillfälle
gällande normer och priser.
12. Ansvar för fel
12.1 Leverantören är skyldig att enligt bestämmelserna nedan
och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på
egen bekostnad avhjälpa fel i Leveransen som består i att
Leveransen inte uppfyller Avtalad specifikation.

12.2 Har i avtalet hänvisats till tredje mans särskilda bestämmelser för vissa Programprodukter, ska dessa vad avser ansvar för fel gälla före vad som sägs nedan. Om inte annat överenskommits ansvarar dock leverantören för att tredje man uppfyller sina åtaganden. Leverantören ansvarar för fel i open-source programvara som ingår i Leveransen, om annat inte överenskommits. 12.3 Leverantörens ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för Leveransens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden. 12.4 Leverantörens ansvar omfattar inte a) fel förorsakade genom kundens användning av Leveransen med annan än av leverantören godkänd utrustning, tillbehör, programvara på ett sätt som påverkar dess funktion, b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i Leveransen som skett utan leverantörens samtycke eller genom kundens försummelse, c) fel förorsakade av virus eller andra utifrån kommande angrepp, såvida inte det introducerats av leverantören genom dennes försummelse eller fel förorsakade av tredje man på annat sätt eller genom andra omständigheter utom leverantörens kontroll såsom fel i utrustning, tillbehör eller programvara som inte ingår i Leveransen, d) normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras. 12.5 Leverantören får för att kunna uppfylla sitt ansvar företa sådana förändringar i Produkt som man kan visa är nödvändiga på grund av uppdatering i annan Produkt. Sådana förändringar får dock inte medföra att Leveransen inte längre uppfyller Avtalad specifikation. 12.6 För att få åberopa att Leveransen är felaktig ska kunden anmäla felet till leverantören inom skälig tid efter det kunden märkt felet. Kunden ska ange och vid behov visa hur felet yttrar sig. 12.7 Leverantören ansvarar endast för fel som påtalas inom 1 år från effektiv leveransdag. 12.8 Felavhjälpande ska ske hos kunden såvida inte leverantören finner det mera lämpligt att berörda delar av Leveransen sänds till leverantören eller av denne anvisat serviceställe för avhjälpande. I sådant fall ska leverantören ombesörja och bekosta transporten. Har kunden flyttat berörd del av Leveransen från ursprunglig installationsadress står kunden för därav föranledd merkostnad. Väljer kunden att anlita transportör står kunden dock risken och kostnaden för transporten. Vid avhjälpande av fel hos kunden ska berörda delar ställas till leverantörens förfogande under därför erforderlig tid. Tid för sådana åtgärder ska förläggas till leverantörens ordinarie arbetstid. På leverantörens begäran ska representant från kunden närvara under leverantörens arbete. 12.9 Avhjälpande av fel i Programprodukt sker genom rättelse, där så är möjligt för leverantören, eller genom anvisningar om kringgående av felet och som inte kan anses innebära icke oväsentlig olägenhet för kunden. Kan leverantören inte uppfylla Avtalad specifikation genom avhjälpande, ska leverantören föreslå andra åtgärder inklusive byte mot andra motsvarande produkter. Kunden ska acceptera av leverantören föreslagna åtgärder om Leveransen därigenom med beaktande av punkt 12.3 uppfyller Avtalad specifikation och åtgärderna inte innebär olägenhet för kunden. 12.10 Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som leverantören svarar för ska kunden ersätta leverantören enligt leverantörens vid varje tid gällande prislista för utförd tjänst. 12.11 Om leverantören inte avhjälper felet med den skyndsamhet som omständigheterna kräver, får kunden skriftligen ge leverantören en slutlig och skälig frist för avhjälpande. Är felet inte avhjälpt när fristen gått ut, eller uppfyller inte tredje man enligt punkt 12.2 sitt åtagande, har kunden rätt

till sådant avdrag på priset/avgiften som svarar mot felet.
Är felet av väsentlig betydelse för kundens användning
av Leveransen och leverantören insåg eller borde ha
insett detta har kunden rätt att efter fristens utgång genom
skriftligt meddelande till leverantören häva Avtalet i
sin helhet. Häver kunden Avtalet har kunden rätt till
skadestånd.
12.12 Leverantörens ansvar för fel är, såvida inte uppsåt eller
grov vårdslöshet föreligger, uttömmande reglerat av denna
punkt 12.
13. Säkerhet, sekretess
13.1 Leverantören ska vidta nödvändiga åtgärder för att följa
av kunden redovisade säkerhetsföreskrifter. Om de säkerhetsföreskrifter som tillhandahålls av kunden efter Avtalets ingående medför ökade kostnader, ska leverantören
kompenseras för detta eller ha rätt till jämkade villkor.
Om underhåll utförs via extern åtkomst ska rutiner för den
externa åtkomsten upprättas gemensamt av kunden och
leverantören.13.2 Vardera parten förbinder sig att inte utan den andra partens medgivande till tredje man under en tid av tre år från effektiv leveransdag eller Avtalet hävts, vilket inträder tidigast, obehörigen nyttja eller lämna ut uppgifter om motpartens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller uppgift som enligt lag omfattas av
sekretesskyldighet. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska
alltid betraktas leverantörens prisinformation samt sådan
annan information som part angivit vara konfidentiell,
såvida annat inte följer av lag. Sekretesskyldigheten
gäller inte sådan information som part kan visa blivit
känd för parten på annat sätt än i samband med avtalets
ingående eller fullgörande av Avtalet eller som är allmänt
känd. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när part är
skyldig enligt lag, domstols-/myndighetsbeslut eller enligt
bindande börsregler att lämna ut uppgifter. Är part på
detta sätt skyldig att lämna ut uppgifter ska, innan sådant
utlämnande sker, motpartern informeras om detta.
13.3 Part ska genom sekretessförbindelse med personal eller
andra lämpliga åtgärder tillse att sekretess enligt ovan
iakttas. Part ansvarar för att även eventuell underleverantör
samt dennes anställda som deltar i utförande av leveransen
undertecknar en sekretessförbindelse av motsvarande
innehåll .
14. Intrångstalan
14.1 Leverantören åtar sig att på egen bekostnad försvara
kunden om krav riktas eller talan förs mot denne om
intrång i patent, upphovsrätt, rätt till kretsmönster i halvledarprodukter
eller annan rätt på grund av användning i
Sverige eller andra överenskomna länder av levererade
Produkter. För sådana Programprodukter för vilka i Avtalet
har hänvisats till tredje mans särskilda bestämmelser
gäller punkt 14.3. Leverantören åtar sig vidare att ersätta
kunden för de ersättningar och skadestånd som denne
genom förlikning eller dom kan bli skyldig att utge.
Leverantörens åtagande gäller endast under förutsättning,
dels att leverantören inom skälig tid skriftligen underrättas
av kunden om framförda anspråk eller väckt talan och dels
att leverantören ensam får bestämma över försvaret mot
sådan talan och föra förhandlingar om uppgörelse eller
förlikning.
14.2 Om intrång slutligen befinnes föreligga och leverantören
på sätt som ovan föreskarivs fått delta i rättegång och
förlikning eller om det enligt leverantörens egen bedömning
är troligt att sådant intrång föreligger, ska leverantören på
egen bekostnad endera tillförsäkra kunden rätt att fortsätta
att använda Produkten eller produkt delarna, eller ersätta
den med annan motsvarande produkt, vars användning inte
innebär intrång, eller ändra den så att intrång inte föreligger
eller återta den och vid köpt Produkt kreditera kunden ett
belopp motsvarande Produktens värde med hänsyn till den

tid den redan använts och normal avskrivningstid. Fullgör
leverantören inte inom skälig tid sin skyldighet enligt ovan,
har kunden rätt till sådant avdrag på priset som svarar mot
Leveransens nedsatta värde på grund av intrånget. Innebär
intrånget väsentlig olägenhet för kunden har kunden rätt att
genom skriftligt meddelande till leverantören häva Avtalet
i sin helhet. Häver kunden Avtalet har kunden rätt till
skadestånd.
14.3 Har i Avtalet hänvisats till tredje mans särskilda bestämmelser
för vissa Programprodukter ska de särskilda bestämmelserna
om intrång gälla för sådana Programprodukter. Leverantören
ansvarar enbart för att framställa krav mot leverantören av
sådana Programprodukter. Leverantörens ansvar enligt
punkt 14 omfattar inte open-source programvara som ingår
i Leveransen enligt punkt 10.2.
14.4 Leverantören är inte ansvarig mot kunden för intrångsanspråk
som grundas på att Produkten använts tillsammans med
annan produkt som inte ingår i Leveransen eller på att
Produkten ändrats eller använts på ett sätt för vilket den inte
konstruerats.
14.5 Leverantörens ansvar för kundens intrång i annans rätt är
begränsad till det ovan sagda såvida inte uppsåt eller grov
vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk
mot leverantören med anledning härav.
15. Ansvarsbegränsning, force majeure
15.1 Om part förhindras fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet
på grund av omständighet som part inte kunnat råda över,
exempelvis blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof,
ändrade myndighetsbestämmelser, myndighetsingripande
samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer
på grund av omständigheter som här angivits,
ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av
avtalad tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd
och andra eventuella påföljder. Detta äger tillämpning
oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter
avtalad leveransdag. Om Avtalets fullgörande till väsentlig
del förhindras för längre tid än 3 månader på grund av här
angiven omständighet har part rätt att, utan ersättningsskyldighet,
skriftligen frånträda Avtalet.
15.2 Leverantören ansvarar för sakskador, som orsakats genom
försummelse av leverantören eller av leverantörens anställda.
Leverantörens skadeståndsansvar gentemot kunden
för sakskador omfattar endast ersättning för direkt skada
och är per skadetillfälle begränsat till 35 gånger det vid
tiden för skadans uppkomst gällande prisbasbelopp enligt
Socialförsäkringsbalken lagen (2010:110). Leverantören
ansvarar inte för förlust av information.
15.3 Parts skadeståndsansvar ska vara begränsat till ett samman-
-lagt belopp om 15 % av hela Kontraktssumman. Denna
begränsning omfattar inte prisavdrag, räntor och viten.
Part ansvar omfattar inte i något fall ansvar för utebliven
vinst eller annan indirekt skada eller förlust av information.
Inte heller omfattar ansvaret motpartens eventuella
ersättningsskyldighet gentemot tredje man utom i fall som
avses i punkten 14.1. Ansvarsbegränsningen enligt denna
punkt 15.3 gäller inte vid personskada, eller för ersättningsskyldighet
som avses i punkt 14 respektive 15.2 eller
om uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.
16. Affärsetiska principer
16.1 Leverantören förbinder sig att i sin verksamhet tillämpa
affärsetiska principer som står i överenstämmelse med IT&
Telekomföretages affärsetiska grundprinciper, Bilaga.
17. Överlåtelse av Avtalet
17.1 Leverantören får utan kundens medgivande överlåta rätten att
ta emot betalning enligt Avtalet.
17.2 Avtalet får inte överlåtas utan motpartens godkännande.

18. Särskilda bestämmelser vid successiv och
separat leverans
18.1 Denna punkt 18, avseende leveranser som ska ske efter hand
(successiv leverans) respektive avseende leveranser där
Produkterna ska levereras fristående från varandra (separat
leverans), gäller endast om parterna överenskommit därom.
18.2 Effektiv leveransdag ska fastställas för varje del av
successiv leverans respektive varje separat leverans när
däri ingående Produkter uppfyller sina respektive delar av
Avtalad specifikation. Har vid separat leverans angivits att
ingen leveranskontroll ska äga rum, är effektiv leveransdag
då Produkterna är installerade.
18.3 Det som anges i de allmänna bestämmelserna om Kontraktssumman,
Leveransen och Avtalet avser varje del av
successiv leverans respektive varje separat leverans utom
vad som anges under punkterna 18.4-18.6.
18.4 Om kunden får häva Avtalet vad avser en försenad eller
felaktig del av successiv leverans, får kunden även häva
Avtalet i sin helhet om förseningen eller felet är väsentligt i
fråga om Leveransen i sin helhet.
18.5 Om leverantören får häva Avtalet vad avser en del av
successiv leverans på grund av kundens betalningsdröjsmål,
får leverantören häva Avtalet såvitt avser senare delar av den
successiva Leveransen om det inte saknas anledning att anta
att dröjsmål med betalning kommer att upprepas.
18.6 Vid successiv leverans inträder kundens rätt till anpassning
av programprodukt enligt punkt 10.4 vid ansvarstidens
utgång för sista delen av den successiva Leveransen.
19. Särskilda bestämmelser då leverantören inte
svarar för installation
19.1 I det fall kunden ska avhämta Produkterna eller själv svara
för installationen av dessa, gäller ovanstående allmänna
bestämmelser i tillämpliga delar med nedanstående tillägg.
19.2 Kunden installerar i enlighet med de anvisningar leverantören
tillhandahåller.
19.3 I det fall kunden ska avhämta produkterna, är effektiv
leveransdag den dag Produkterna lämnas ut från leverantörens
lager. Vid leverans fritt kunden är effektiv
leveransdag den dag Produkterna framkommer till kunden.
Avhämtar eller mottar inte kunden Produkterna på avtalad
tid är effektiv leveransdag den dag Produkterna fanns
tillgängliga för avhämtning. Tillhandahåller leverantören
inte produkterna på avtalad tid får reglerna om
leveransförsening motsvarande tillämpning.
19.4 Har Produkten avhämtats av kunden ska felavhjälpande
ske hos leverantören eller av denne anvisat serviceställe i
Sverige. Kunden ombesörjer transporten och står kostnaden
och risken för denna.
20. Tvist
20.1 Svensk lag utan tillämpning av dess lagvalsregler ska gälla
för Avtalet.
20.2 Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska avgöras av
allmän domstol.
21. Hävningsmeddelanden
Hävning ska ske genom bud, rekommenderat brev, eller
elektroniskt meddelande till av motparten angiven adress, .
Meddelandet ska anses ha kommit andra motparten tillhanda
a) om avlämnat med bud; vid avlämnandet, eller
b) om avsänt med rekommenderat brev; 5 dagar efter avsändandet
för postbefordran, eller
c) om avsänt som elektroniskt meddelande; då det elektroniska
meddelandet kommit till mottagarens elektroniska
adress.

Övriga villkor & Tolkningsföreträden
Nedanstående punkter avser arbete inom projektet/uppdraget.
· Ansvar av fel
Mindcamp tar inget ansvar gällande felaktigheter och brister i verktyg eller produkter, ej heller fel och brister i skapade applikationer eller lösningar till följd av fel och brister i verktyg eller produkter.

· Sekretess
I den händelse kunden, avsiktligt eller oavsiktligt, får del av information rörande Mindcamps verksamhet eller övriga kunder, gäller samma sekretessvillkor som Mindcamp har gentemot kunden.

· Ersättning
Arbete debiteras löpande enligt priser under avsnitt ”Priser” exklusive mervärdesskatt. Mindcamp förbehåller sig rätten att indexjustera timpriset vid varje nytt kalenderår om inget annat
överenskommits. Utöver detta debiteras även faktiska reskostnader, traktamente och övernattningskostnader. Fakturering sker månadsvis med 30 dagars fakturatid.

· Kundens ansvar
Kunden skall utse en ansvarig beställarrepresentant som kan förse Mindcamps konsult med all information rörande kundens verksamhet som denne behöver för att kunna fullfölja sitt uppdrag. Vidare skall kunden förse Mindcamp med uppkopplingsmöjligheter för distansarbete, alternativt en arbetsplats hos kunden om distansarbete ej är önskvärt

· Rättigheter
Mindcamp har inga rättigheter till kundens data, men har rätten att spara kopior av kundens data i den egna miljön om kunden godkänner det för att kunna genomföra uppdraget.

· Avstämning av framtagna data
Under utvecklingens gång och vid leveransgodkännande skall Kunden stämma av genomfört arbete ihop med Mindcamp.

Copyright © 2023 Mindcamp AB. All rights reserved. These Terms of Service and Privacy Policy  were last updated September 2023.