Värmdö Kommun effektiviserar sitt budgetarbete

Mindcamp vinner upphandling på Värmdö kommun.

Bättre budgetarbete hos kommunen.

BI-konsulter från Mindcamp hjälper Värmdö kommun förbättra sin budget och prognosprocess. Värmdö behövde ett bra sätt att stötta kommunens hela budgetprocess, från kommunfullmäktiges övergripande budgetarbete under våren till kommunstyrelsens justeringar och nämndernas detaljbudget. Under våren sätter de folkvalda i kommunfullmäktige i nära samarbete med kommunstyrelsen och nämnderna de ramar som skall gälla för nästkommande budgetår. Dessa ramar förankras ute i de olika nämnderna som ansvarar för olika delar av kommunens förvaltning såsom Vård och omsorg, Barn och utbildning, Socialförvaltning, etc.

Genom febrilt workshoppande har Mindcamp hjälpt Värmdö definiera sitt behov och kopplat samman de tidigare löst sammansatta Excel-filerna till en helhet och därifrån lyft ut essensen från nuvarande processer över till ett strukturerat och flexibelt verktyg; Konstrukt. Genom att definiera de intäkts- och kostnadsdrivande aktiviteterna i Värmdös budgetarbete har vi i Konstrukt lyckats konfigurera så kallade applikationer som förenklar arbetet för slutanvändaren avsevärt. Genom att kartlägga nuvarande processer har redan många idéer inkommit om hur nuvarande process kan förbättras under nästa år. Erfarenhet visar att det inte lönar sig att både byta verktyg och förbättra sina processer under innestående år. Värmdö kommun är såväl glada som entusiastiska över att få byta ut sin nuvarande lösning i Excel.

Läs mer om Konstrukt här: www.konstrukt.se