Få kontroll över dina produktionsflöden med Process Mining

Process Mining Mindcamp

Få kontroll över dina processer och upptäck vad som fungerar och vad som kan förbättras

Process Mining handlar om att förstå processer och flöden inom en organisation. Det är insikter du kan få genom att skapa en koppling mellan verksamhet och IT.

Process Mining, eller processkartläggning, hjälper dig att få svar på frågor om vad som sker  dagligen, Var uppstår flaskhalsarna och bromsklossarna, uppstår efterlevnad, vilka tidpunkter går det bäst och hur ser potentialen ut för förbättring och affärsutveckling?

Vi jämför automatisk och manuell processkartläggning

Automatisk processkartläggning redovisar processen som den faktiskt ser ut. Den växer i takt med att den underliggande processen växer. Undvik diskussioner om outliers och utforska din process som den faktiskt är i verkligheten.

Med en automatiserad processkarta så skapas alla aktiviteter och processvägar automatiskt baserat på information i ditt verksamhetssystem. Komplexitet är inget problem eftersom varje individuellt transaktion hanteras separat, och noggrannheten överensstämmer precis med den datanoggrannhet som finns i systemet. Förutom möjligheten att kunna följa mer och mer komplexa processvägar så kan man med en automatisk processkartläggning välja att se hur processen ser ut för en viss tidsperiod, region, kund eller annan gruppering som är relevant och få ut mätvärden kopplat till varje processväg och aktivitet, av vikt för din affär.

Håll tillförlitligheten hög allt eftersom era processer växer mer komplexa och agila.

När man skapar en manuell processkarta så läggs alla steg och processvägar till av personer som har erfarenhet inom området. Det är vanligt att man hamnar i diskussioner om vilken frekvens ett specifikt processteg har, om de ska inkluderas i huvudprocessen, hanteras som outliers eller inte vara med alls.

Extra mätpunkter skapar bättre insikter

Med automatisk processkartläggning får man tillgång till alla datapunkter, kopplade till specifika aktiviteter. Att titta på en process från en överblicksnivå har alltid ett värde då man får en uppfattning om komplexiteten i den, men det riktiga värdet kommer först när man har möjlighet att djupdyka ner till specifika delprocesser. Möjlighet att kunna koppla ihop kostnad, ledtid eller processtid för varje aktivitet gör att processen går att sätta i relation till affärsnytta. Om man är ute efter att sänka kostnader, ledtider eller stänga ner icke värdeskapande processteg så är det extremt värdefullt att visuellt kunna identifiera vilka vägar processen tar. 

Visualisera din process för att hitta de viktigaste förbättringsmöjligheterna

Datapunkter bidrar med stort värde i sig själva. Genom att använda färgsättning och tjocklek på processvägar i förhållande till ett referensvärde kan man spara mycket tid för identifiering av problematiska eller högpresterande delprocesser. Genom att snabbt kunna se var fokus behöver läggas för processförbättringar så undviker man att slösa tid på att undersöka redan optimerade områden. 

Tänk på att när ni sätter upp er automatiserade processkarta så bör ni inte bara identifiera områden med problem utan även områden som fungerar exceptionellt bra. Det enklaste sättet att förbättra sin process är att hitta var man redan presterar bra och sedan göra mer av det.

Vill du veta mer hur du kan optimera din verksamhet

Om ni är intresserade av att prata om hur automatiserad processkartläggning kan hjälpa er, eller har frågor kring området, kontakta oss på info@Mindcamp.se
Relaterad läsning:

Läs mer om vad vi gör

Optimera ert kassaflöde med Process Mining, processkartläggning